Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści

 • Kościół parafialny

 • Kościół filialny

 • Kościół parafialny

 • Ołtarz kościoła filialnego

Gazetka parafialna

Porządek nabożeństw i ogłoszenia

Kościół NA ŻYWO

Obraz z kamery wewnątrz świątyni

Aktualności


Opole, dnia 5 listopada 2020 roku

 

DEKRET

 

          W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 7 do 29 listopada br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. Tym samym odwołuję wszystkie wcześniejsze ustalenia w przedmiotowej materii.

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO

 

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnegoczęścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ

 1. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 2. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.
 3. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

 1. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 2. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę  Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania.

TROSKA O CHORYCH

 

 1. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej  choroby.


P.S. Msze św. w najbliższą niedzielę tj. 8 listopada o normalnych porach. W Zawiści o 7.30 i 10.30, a w Szumie o 9.00.

1. Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób:

a) osoby w podeszłym wieku,

b) osoby z objawami infekcji (w domyśle: objawami, które mogłyby sugerować zakażenie koronawirusem, jak np. katar, kaszel, gorączka) oraz

c) ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

2. Zgodnie z zapowiedzią Rządu RP, od 30 maja przelicznik metrażowy dla określania liczby osób mogących gromadzić się w kościołach przestanie obowiązywać. Wierni uczestniczący w liturgii (w tym usługujący przy ołtarzu) nadal powinni zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie.
3. Biskup Opolski przypomina, iż wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Wierni przystępując do Komunii św. powinni odpowiednio wcześniej odsłonić usta.
4. Nawiązując do zapowiedzi rządowych możemy uznać, że wierni uczestniczący w kulcie religijnym poza kościołem (na zewnątrz podczas liturgii czy podczas stacji pogrzebowej na cmentarzu) powinni zasłaniać usta tylko wtedy, kiedy nie zachowują zasady dystansowania się. W praktyce zachowanie zasady dystansowania się będzie trudne w kondukcie pogrzebowym, podczas procesji czy w czasie przyjmowania interesantów w kancelarii i zakrystii. Dlatego w tych sytuacjach należy nadal zasłaniać usta i nos.
5. Biskup Opolski w nowym dekrecie odwołał zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu podczas liturgii. Posługę wobec chorych w ich domach mogą nadal podejmować tylko duszpasterze, wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych. Ponieważ ludzie starsi i chorzy należą na wysokiej grupy ryzyka zakażeniem, nadal nie może być mowy o przywracaniu zwyczajowych i powszechnych odwiedzin chorych.

MASECZKI w kościele

Od dnia 16 kwietnia (czwartek) będzie obowiązywać zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Powyższy zapis oraz jego interpretacja, będąca m.in. wynikiem konsultacji Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski z Ministerstwem Zdrowia, pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
1.    Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii i poza nią (np. w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Wiernych należy pouczyć o tym obowiązku przed liturgią. Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski.
2.    Ten sam obowiązek (zasłaniania ust i nosa) dotyczy osób posługujących (ministrantów, lektorów), którzy znajdują się podczas liturgii w prezbiterium. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas liturgii transmitowanych w Internecie. Transmisja bowiem pozwoli łatwo zweryfikować stosowanie się bądź nie do tego obowiązku.
3.    Z obowiązku zasłonięcia ust i nosa w czasie liturgii zwolniony jest tylko celebrans/celebransi ją sprawujący (podczas jej trwania). Zwolnienie to nie obowiązuje duchownego udającego się do kościoła bądź wracającego z niego, korzystającego w tym czasie z przestrzeni publicznej (drogi, chodnika, placu kościelnego).
4.    Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy także duchownego podczas przyjmowania interesantów w kancelarii parafialnej bądź zakrystii.
5.    Dla bezpieczeństwa należy też korzystać z maseczek podczas sprawowania sakramentu pokuty, mimo że jest on czynnością liturgiczną (przy zachowaniu innych zasad higieny wskazanych w Dekrecie Biskupa Opolskiego z 24 marca br.).